Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova (15/12)
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/12-01/34

URBROJ: 2186/012-02/02-12-5

Ivanec, 30. travnja 2012.

Na temelju članka 12. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 125/08), članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09), a u svezi s člankom 4. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 45/09), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 27. sjednici održanoj 30. travnja 2012. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu
koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

I.

Imenuje se Stručno povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Ivanca u sastavu:

1. Čedomir Bračko - predsjednik Povjerenstva,
2. Stanko Rožman, dipl. iur. - član Povjerenstva,
3. Marina Držaić - član Povjerenstva,
4. Darko Putar, dipl.ing. - član Povjerenstva,
5. Anđelko Posinjak - član Povjerenstva.

II.

Zadaci Stručnog povjerenstva za koncesiju su:

- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije,pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,

- analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog partnerstva, kako je određen propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo,

- pregled i ocjena pristiglih ponuda,

- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,

- obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, te

- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA GRADA IVANCA:
Čedomir Bračko