Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Ivanca (43/12)
REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/12-01/34

URBROJ: 2186/12-02/02-12-17

Ivanec, 26. studenog 2012.

Temeljem članka 22. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 125/08 i 90/11), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 3. Odluke o načinu obavljanju komunalnih djelatnosti („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 45/09 ) i članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09) Gradsko vijeće Grada Ivanca na 31. sjednici održanoj 26. studenog 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA DODJELU KONCESIJE ZA
OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA
PODRUČJU GRADA IVANCA

Članak 1.

Grad Ivanec, Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, OIB 84121580205, kao davatelj koncesije, objavio je u Narodnim novinama broj 106/12., pod brojem 1074, od 26.09.2012. Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Ivanca

Članak 2.

Kao najpovoljniji ponuditelj odabire se DIMNJAK d.o.o, 42000 Varaždin, M. Krleže 1/2, kojemu se dodjeljuje koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Ivanca.

Članak. 3.

Predmet koncesije, te priroda i opseg djelatnosti koncesije je obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Ivanca, a što podrazumijeva :

- provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,

- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

- spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka i uređaja za loženje,

- poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te

zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

Pod uređajima za loženje u smislu ove odluke smatraju se ložišta na kruta i tekuća goriva.

Čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje obavlja se u skladu i rokovima određenim Odlukom o načinu obavljanja dimnjačarskih poslova („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br.29/10).

Članak 4.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Ivanca dodjeljuje se na rok od 5 (pet) godina koji počinje teći danom sklapanja ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 5.

Naknada za koncesiju iznosi 5% naplaćene cijene dimnjačarskih poslova, a uplaćuje se do 10.-tog u mjesecu za protekli mjesec u korist proračuna Grada Ivanca

Članak 6.

Utvrđuje se da razdoblja mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove odluke svakom ponuditelju.

U roku od 10 dana nakon završetka razdoblja mirovanja odnosno konačnosti ove odluke, najpovoljniji ponuditelj je dužan s davateljem koncesije potpisati Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Ivanca.

Ugovor iz prethodnog stavka sukladno članku 14. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu potpisuje u ime davatelja koncesije Gradonačelnik.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Obrazloženje

Grad Ivanec objavio je u Narodnim novinama Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Ivanca.

Stručno povjerenstvo za davanje predmetne koncesije provelo je dana 15.11. 2012. godine postupak pregleda i ocjene ponuda te je utvrđeno da su pravovremeno pristigle dvije (2) ponude i to:

  • DIMGRAD, vl. Ivan Đuričin, Dravska poljana 1, 42000 Varaždin
  • DIMNJAK D.O.O., Varaždin, M. Krleže 1/2.

Dokumentacijom za nadmetanje određeni su uvjeti pravne i poslovne sposobnosti, financijske, te tehničke i stručne sposobnosti, a najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja je uz ispunjenje uvjeta natječaja ekonomski najpovoljnija ponuda, odnosno ponuda s najvećim brojem bodova prema utvrđenim kriterijima, te je nakon pregleda i ocjene ponuda od strane Stručnog povjerenstva utvrđen broj bodova i o istom pregledu sastavljen zapisnik o ocjeni ponuda, odnosno utvrđen prijedlog za dodjelu koncesije.

Provedenim postupkom utvrđeno da je prihvatljiva i najpovoljnija glede svih traženih dokaza i elemenata ponuda, DIMNJAK d.o.o, 42000 Varaždin, M.Krleže 1/2, te predlaže da se s istim sklopi Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Ivanca.

Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva, odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb, u roku 10 dana od dana primitka ove Odluke.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe na dokaziv način dostaviti i naručitelju na adresu Grada Ivanca, Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b,42240 Ivanec.

PREDSJEDNIK GRADSKOG
VIJEĆA GRADA IVANCA:
Čedomir Bračko